سیرجان همچنان در فقر مطلق گردشگری

۹۵/۰۴/۲۷ شماره 11 ۱۱
شماره 11 ۱۱
نگین سیرجان شماره ۱۱ ۹۵/۰۴/۲۷