سیلوی سیرجان جزو سیلو های استراتژیک است

۹۴/۱۲/۲۶ شماره 591 ۵۹۱

۵۹۱

۵۱
شماره 591 ۵۹۱
پیام ما شماره ۵۹۱ ۹۴/۱۲/۲۶