سیم کشی مغازه ها و انبار ها در بازار کرمان استاندارد نیست

۹۵/۱۱/۱۹ شماره 2133 ۲۱۳۳
شماره 2133 ۲۱۳۳
ندای وحدت شماره ۲۱۳۳ ۹۵/۱۱/۱۹