شاگران کهندل راهی لیگ برتر شدند

۹۶/۰۷/۲۴ شماره 385 ۳۸۵
شماره 385 ۳۸۵
کرمان ورزشی شماره ۳۸۵ ۹۶/۰۷/۲۴