شبکه آبرسانی سیرجان یکی از قدیمی ترین شبکه های کشور است

۹۴/۱۰/۲۹ شماره 2248 ۲۲۴۸
شماره 2248 ۲۲۴۸
کرمان امروز شماره ۲۲۴۸ ۹۴/۱۰/۲۹