شبکه فاضلاب شهری تنها راه نجات کرمان است

۹۴/۰۸/۲۷ شماره 2219 ۲۲۱۹
شماره 2219 ۲۲۱۹
کرمان امروز شماره ۲۲۱۹ ۹۴/۰۸/۲۷