شبکه های ماهواره ای و اجتماعی وحدت مسلمانان را نشانه گرفته اند

۹۵/۰۹/۲۱ شماره 2096 ۲۰۹۶
شماره 2096 ۲۰۹۶
ندای وحدت شماره ۲۰۹۶ ۹۵/۰۹/۲۱