شرايط دريافت « حق ازدواج » تامين اجتماعي

۹۸/۰۵/۱۲ روزنامه ندای وحدت شماره 2698 ۲۶۹۸
روزنامه ندای وحدت شماره 2698 ۲۶۹۸
ندای وحدت شماره ۲۶۹۸ ۹۸/۰۵/۱۲