شرایط اقتصادی ایران بهتر شد

۹۸/۰۸/۲۰ نشریه سپهر بردسیر شماره 409 ۴۰۹
نشریه سپهر بردسیر شماره 409 ۴۰۹
سپهربردسیر شماره ۴۰۹ ۹۸/۰۸/۲۰