شرایط سرمایه گذاری در استان کرمان تسهیل شده است

۹۴/۱۱/۱۷ شماره 560 ۵۶۰
شماره 560 ۵۶۰
پیام ما شماره ۵۶۰ ۹۴/۱۱/۱۷