شرایط کشور فاصله مدد جویان کمیته امداد را با رفع فقر مطلق زیاد کرد

۹۷/۰۷/۰۵ شماره 2507 ۲۵۰۷
شماره 2507 ۲۵۰۷
ندای وحدت شماره ۲۵۰۷ ۹۷/۰۷/۰۵