شرط اجرای برجام تامین خواسته های ایران است

۹۸/۰۶/۱۰ روزنامه پیام ما شماره 1534 ۱۵۳۴

۱۵۳۴

۶۰
روزنامه پیام ما شماره 1534 ۱۵۳۴
پیام ما شماره ۱۵۳۴ ۹۸/۰۶/۱۰