شرط ضروری عمل به امر معروف و نهی از منکر رعایت ادب است

۹۴/۱۰/۲۲ شماره 539 ۵۳۹
شماره 539 ۵۳۹
پیام ما شماره ۵۳۹ ۹۴/۱۰/۲۲