شروع روند کاهشی قیمتها در بازار خودرو در تهران

۹۷/۱۲/۱۳ شماره 152 ۱۵۲

۱۵۲

۴۷
شماره 152 ۱۵۲
خرما شماره ۱۵۲ ۹۷/۱۲/۱۳