شرکت فولاد بافت که پس از یک یک دهه تعطیلی دوباره احیا شد

۹۸/۰۴/۱۶ نشریه حکمت بافت شماره669 ۶۶۹
نشریه حکمت بافت شماره669 ۶۶۹
حکمت بافت شماره ۶۶۹ ۹۸/۰۴/۱۶