شعر انتخابات

۹۸/۰۳/۲۷ شماره 37 ۳۷
شماره 37 ۳۷
تریبون جنوب شماره ۳۷ ۹۸/۰۳/۲۷