شهرداران فارغ از گرایش های سیاسی انتخاب شوند

۹۶/۰۶/۰۵ شماره 2269 ۲۲۶۹
شماره 2269 ۲۲۶۹
ندای وحدت شماره ۲۲۶۹ ۹۶/۰۶/۰۵