شهردارکرمان : شهرداری همواره در مورد تخریب بنای خانه ی شهر مقاومت کرده است

۹۶/۰۳/۳۱ شماره 2222 ۲۲۲۲
شماره 2222 ۲۲۲۲
ندای وحدت شماره ۲۲۲۲ ۹۶/۰۳/۳۱