شهرداری با زباله دزدها چه می کند؟

۹۸/۰۷/۰۹ روزنامه کرمان امروز شماره 3072 ۳۰۷۲
روزنامه کرمان امروز شماره 3072 ۳۰۷۲
کرمان امروز شماره ۳۰۷۲ ۹۸/۰۷/۰۹