شهردار فهرج : عده ای در مسیر توسعه پروژه های شهری کارشکنی میکنند

۹۶/۰۱/۲۷ شماره 158 ۱۵۸

۱۵۸

۲۹
شماره 158 ۱۵۸
طلوع بم شماره ۱۵۸ ۹۶/۰۱/۲۷