شهردار کرمان: افزایش 50 درصدی درآمد شهرداری کرمان

۹۷/۰۷/۱۷ شماره 2874 ۲۸۷۴
شماره 2874 ۲۸۷۴
کرمان امروز شماره ۲۸۷۴ ۹۷/۰۷/۱۷