شهردار کرمان :الویت نخست مدیریت شهری کرمان پرداخت حقوق نیروی انسانی است

۹۷/۰۲/۲۹ شماره 220 ۲۲۰

۲۲۰

۲۸
شماره 220 ۲۲۰
هفتواد شماره ۲۲۰ ۹۷/۰۲/۲۹