شهردار کرمان: امورات شهرداری به هیچ بهانه ای نباید تعطیل و یا دچار رکورد شود

۹۶/۰۹/۳۰ شماره 2344 ۲۳۴۴
شماره 2344 ۲۳۴۴
ندای وحدت شماره ۲۳۴۴ ۹۶/۰۹/۳۰