شهردار کرمان خبر داد : بهره برداری از 13 پارک تا عیدنوروز

۹۵/۱۲/۰۵ شماره 371 ۳۷۱
شماره 371 ۳۷۱
کرمان ورزشی شماره ۳۷۱ ۹۵/۱۲/۰۵