شهردار کرمان در انتظار تایید وزارت کشور

۹۶/۰۷/۲۶ شماره 2304 ۲۳۰۴
شماره 2304 ۲۳۰۴
ندای وحدت شماره ۲۳۰۴ ۹۶/۰۷/۲۶