شهردار کرمان :طرح خانه شهر باید اجرا شود

۹۵/۱۲/۰۹ شماره 364 ۳۶۴
شماره 364 ۳۶۴
تناوران شماره ۳۶۴ ۹۵/۱۲/۰۹