شهردار کرمان : معابر شهر کرمان تا پیش از بازندگی ها آسفالت شود

شماره 43 ۴۳
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۳ ۹۵/۰۸/۱۱