شهردار کرمان کارنامه یک ساله و نیم خود را ارائه کرد ؛ اجرای 90 پروژه در شهر کرمان

۹۵/۱۲/۰۷ شماره 564 ۵۶۴
شماره 564 ۵۶۴
استقامت شماره ۵۶۴ ۹۵/۱۲/۰۷