شهردر بافت:برای ساخن شهر بافت شب و روز نمی شناسیم

۹۷/۱۰/۱۹ شماره 630 ۶۳۰
شماره 630 ۶۳۰
حکمت بافت شماره ۶۳۰ ۹۷/۱۰/۱۹