شهرستان بافت بیشترین آمار تصادفات جاده ای را دارد

۹۸/۰۴/۲۴ روزنامه حکمت بافت شماره671 ۶۷۱
روزنامه حکمت بافت شماره671 ۶۷۱
حکمت بافت شماره ۶۷۱ ۹۸/۰۴/۲۴