شهرستان قلعه گنج اولین شهرستان نمونه اقتصاد مقاومتی در تاریخ کشور

۹۵/۰۶/۲۹ شماره 12 ۱۲
شماره 12 ۱۲
آفاق جنوب شماره ۱۲ ۹۵/۰۶/۲۹