شهرهای جنوب کرمان درنزدیکی گسل ها ساخته شده اند

۹۸/۰۵/۰۵ روزنامه کاغذوطن شماره 541 ۵۴۱
روزنامه کاغذوطن شماره 541 ۵۴۱
کاغذ وطن شماره ۵۴۱ ۹۸/۰۵/۰۵