شهرهای موشکی ایران قابل شناسایی نیستند

۹۶/۱۱/۱۶ شماره 2377 ۲۳۷۷
شماره 2377 ۲۳۷۷
ندای وحدت شماره ۲۳۷۷ ۹۶/۱۱/۱۶