شهروندان مشکل آب گرفتگی معابر را به شهرداری کرمان اعلام کنند

۹۷/۰۸/۱۰ شماره 2532 ۲۵۳۲
شماره 2532 ۲۵۳۲
ندای وحدت شماره ۲۵۳۲ ۹۷/۰۸/۱۰