شهید سلیمانی

۹۸/۱۰/۲۱ روزنامه کرمان امروز3115 ۳۱۱۵
روزنامه کرمان امروز3115 ۳۱۱۵
کرمان امروز شماره ۳۱۱۵ ۹۸/۱۰/۲۱