شهید قاسم سلیمانی

۹۸/۱۰/۱۵ روزنامه کرمان امروز شماره 3132 ۳۱۳۲
روزنامه کرمان امروز شماره 3132 ۳۱۳۲
کرمان امروز شماره ۳۱۳۲ ۹۸/۱۰/۱۵