شورای نگهبان اعتبارنامه مینو خالقی را برای ارسال به مجلس امضا نمیکند

۹۵/۰۲/۰۹ شماره 612 ۶۱۲

۶۱۲

۳۴
شماره 612 ۶۱۲
پیام ما شماره ۶۱۲ ۹۵/۰۲/۰۹