شورا نباید نگاه سیاسی به انتخاب شهردار داشته باشه

۹۶/۰۶/۱۱ شماره 111 ۱۱۱
شماره 111 ۱۱۱
نسیم امید شماره ۱۱۱ ۹۶/۰۶/۱۱