شیوه جدید سرقت اطلاعات از دستگاه های خودپرداز

۹۷/۰۷/۱۷ شماره 2515 ۲۵۱۵
شماره 2515 ۲۵۱۵
ندای وحدت شماره ۲۵۱۵ ۹۷/۰۷/۱۷