صاحبان مشاغل از تسهیلات قانونی مالیات مقطوع استفاده کنند

۹۷/۰۳/۲۹ شماره 2450 ۲۴۵۰
شماره 2450 ۲۴۵۰
ندای وحدت شماره ۲۴۵۰ ۹۷/۰۳/۲۹