صادرات استان در 10 ماه امسال 845میلیون دلار بوده است

۹۶/۱۱/۲۸ شماره 2385 ۲۳۸۵
شماره 2385 ۲۳۸۵
ندای وحدت شماره ۲۳۸۵ ۹۶/۱۱/۲۸