صادرات استان کرمان به افغانستان و پاکستان

۹۸/۰۵/۰۲ روزنامه کرمان امروز شماره 3036 ۳۰۳۶
روزنامه کرمان امروز شماره 3036 ۳۰۳۶
کرمان امروز شماره ۳۰۳۶ ۹۸/۰۵/۰۲