صاعقه در کمین جنوبی ها

۹۸/۰۷/۱۰ روزنامه کاغذ وطن شماره 587 ۵۸۷
روزنامه کاغذ وطن شماره 587 ۵۸۷
کاغذ وطن شماره ۵۸۷ ۹۸/۰۷/۱۰