صدای پاسارگاد در سالن ایرج بسطامی طنین انداز خواهد شد

۹۴/۱۰/۱۶ شماره 2239 ۲۲۳۹
شماره 2239 ۲۲۳۹
کرمان امروز شماره ۲۲۳۹ ۹۴/۱۰/۱۶