صدا وسیما هیچ نقشی در شهرت شجریان نداشته

۹۷/۰۶/۱۹ شماره 45 ۴۵
شماره 45 ۴۵
روشنفکری شماره ۴۵ ۹۷/۰۶/۱۹