صدرنشینی گل گهر در تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن

۹۸/۰۶/۳۰ روزنامه کرمان امروز شماره 3067 ۳۰۶۷
روزنامه کرمان امروز شماره 3067 ۳۰۶۷
کرمان امروز شماره ۳۰۶۷ ۹۸/۰۶/۳۰