صد درصد اعتبارات مصوب رئیس جمهور به کرمان تخصیص می یابد

شماره 44 ۴۴
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۴ ۹۵/۰۸/۱۸