صرف هجویی ۶ مگاواتی سال گذشته ادارات جنوب استان

۹۸/۰۳/۱۹ شماره 503 ۵۰۳
شماره 503 ۵۰۳
کاغذ وطن شماره ۵۰۳ ۹۸/۰۳/۱۹