صف کشی در برابر میدان آزادی

۹۴/۰۸/۱۴ شماره 21 ۲۱
شماره 21 ۲۱
فردای کرمان شماره ۲۱ ۹۴/۰۸/۱۴