صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان افتتاح گردید

۹۶/۰۲/۱۷ شماره 2189 ۲۱۸۹
شماره 2189 ۲۱۸۹
ندای وحدت شماره ۲۱۸۹ ۹۶/۰۲/۱۷